Acte necesare la dosarul de înscriere pentru concursul de admitere la programele de studii ale Universității ”Tibiscus” din Timișoara

LICENȚĂ:
• Dosar plic.
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în original şi fotocopie şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie respectiv septembrie 2024 vor putea prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de absolvire a liceului;
• Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și copie;
• Certificatul de naştere, în original şi copie;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi copie;
• Cartea de identitate, în copie;
• Adeverinţă medicală;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi fotocopie, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
* Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, original şi copie;
* Certificatul de absolvire, în original şi fotocopie, pentru absolvenţii de colegiu;
* Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.

• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Foaia matricolă parţială, în original;
* Declarație pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universității de proveniență;
* Chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.

• Taxa de înscriere, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2024-2025.

MASTER:
• dosar plic
• Diplomă de licenţă, diplomă echivalentă cu aceasta, în original. Studenţii la master care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original şi fotocopie şi o adeverinţă care să ateste calitatea de masterand la prima facultate. Absolvenţii de facultate din promoţia anului în care se susţine admiterea pot prezenta adeverinţă de absolvire a facultăţii, în original şi copie;
• Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în original;
• Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă, în original şi copie;
• Certificatul de naştere, în original şi fotocopie;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi copie;
• Cartea de identitate, în copie;
• Adeverinţă medicală;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de master, la care se ataşează:
    * Diplomă de master sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi copie;
   * Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de master, original şi copie;
   * Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2024-2025.

Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de master, la care se ataşează:
   * Foaia matricolă parţială, în original;
   * Declarație pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universității de proveniență;
   * Chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2024-2025.

• Taxa de înscriere, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2024-2025.