Acte necesare la dosarul de înscriere pentru concursul de admitere la programele de studi UTT

• Dosar plic.
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în original şi fotocopie şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie respectiv august-septembrie 2018 vor putea prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de absolvire a liceului;
• Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și fotocopie;
• Certificatul de naştere, în original şi fotocopie;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi fotocopie;
• Cartea de identitate, în fotocopie;
• Adeverinţă medicală;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
   * Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi fotocopie, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
   * Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, original şi fotocopie;
   * Certificatul de absolvire, în original şi fotocopie, pentru absolvenţii de colegiu;
   * Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
   * Foaia matricolă parţială, în original;
   * Declarație pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universității de proveniență;
   * Chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.