Cum să aplici la (pre)ADMITERE online

La Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara (UTT), în anul universitar 2024-2025, procesul de admitere pentru programele de studii universitare se poate desfășura fizic – la sediul universității și online (finalizarea dosarului se face fizic, cu actele în original).

Candidații își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere, apoi își vor confirma locul până cel târziu 31 iulie pentru sesiunea iulie 2024 și 26 septembrie pentru sesiunea din septembrie 2024.

Pentru ciclul de studii universitare de licență și master, procesul de admitere se organizează pe domenii de licență și master, la specializările / programele de studii universitare din cadrul Universității ”Tibiscus” din Timișoara, în conformitate cu legislația în vigoare.

Procesul de admitere la ciclul de studii universitare de licență și master se organizează:
pe locuri cu taxă (la programele de studii universitare de licență la formă de învățământ cu frecvență, formă de învățământ cu frecvență redusă și formă de învățământ la distanță). Programe de studii universitare la formele de învățământ cu frecvență redusă și la distanță se pot organiza doar de către facultățile care organizează programe de studii universitare similar la forma de învățământ cu frecvență.
– Înscrierea la concursul de admitere se face personal, inclusiv online, pe baza cărții de identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a celorlalte informații solicitate de formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere, în funcție de metodologiile proprii ale facultăților.

Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înmatriculare, în baza documentelor justificative încărcate pe site-ul universității.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile metodologiilor privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere elaborate de facultățile UTT, în original și copie, până inclusiv în ziua susținerii probei de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UTT (secretariatele facultăților).

În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să depună la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UTT, diploma de bacalaureat (sau adeverința – pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în 2024) în original.